Založ si blog

Verejná ochrankyňa práv

Ja, dole podpísaný Ing. Štefan Štefanides, týmto podávam Verejnej ochrankyni práv JUDr. Jane Dubovcovej podnet o tom, že zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR nie je v súlade s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi. Tento nesúlad sa podieľa na porušovaní ľudských práv a slobôd občanov Slovenskej republiky a tiež mal za následok aj porušenie mojich práv.

Moja práva boli porušené potom, ako ma okradli bohatí zlodeji.

Obrátil som sa na orgány činné v trestnom konaní, a tiež som sa bránil cestou občianskeho súdneho konania.

1. V trestnom konaní som chcel, aby potrestali zlodejov a zaviazali ich, aby mi nahradili škodu. Orgány činné v trestnom konaní miesto toho, aby mi obnovili porušené práva, zasiahli do mojej cti a dobrej povesti. Toto právo mi Generálny prokurátor SR doteraz neobnovil. K náprave nedošlo, pretože orgány činné v trestnom konaní využili medzery v právnych prepisov, ktorými sa riadia. Ak konali v súlade s právnymi predpismi a došlo k porušeniu ľudských práv, ktoré garantuje Ústavy SR, tak tieto právne predpisy nie sú v súlade s Ústavou SR.

http://stefanstefanides.blog.sme.sk/c/320251/Prava-tvar-generalnej-prokuratury.html

 

2. V občianskom súdnom konaní som sa domáhal svojich práv. Miesto toho, aby súdy rozhodli v súlade s Ústavou SR, využili medzery v právnych predpisov a moje žaloby zamietli a zaviazali ma k náhrade vysokých trov konania za množstvo bezdôvodne nariadených pojednávaní. Týmto sa podieľali na trestnej činnosti, keď svojim rozhodnutiami legalizovali trestnú činnosť. Ak konali v súlade s právnymi predpismi a došlo k porušeniu ľudských práv, ktoré garantuje Ústavy SR, tak právne predpisy nie sú v súlade s Ústavou SR.

http://stefanstefanides.blog.sme.sk/c/304780/Justicna-fraska.html

Nesúlad právnych predpisov s Ústavou SR som v rámci svojich možnosti napadol. Obrátil som sa na všetky ústavné orgány, ktoré sú oprávnene podať návrh k Ústavnému súdu SR na začatie konania vo veci súladu právnych prepisov.

Dopadol som takto:

a) Vláda Slovenskej republiky moju petíciu odložila.

http://stefanstefanides.blog.sme.sk/c/318670/Peticne-nepravo-vo-vlade.html

b) Národná rady SR moju petíciu vzala na vedomie bez toho, aby ju v súlade so zákonom o petičnom práve prešetrila

http://stefanstefanides.blog.sme.sk/c/318755/Peticne-nepravo-v-parlamente.html

c) Generálny prokurátor môj podnet odložil ako nedôvodný

http://blog.sme.sk/blog/19766/321357/nesuladgp.pdf

d) Verejný ochranca práv mi oznámil, že nevyužije svoje právo

http://blog.sme.sk/blog/19766/321357/nesuladvop.pdf

e) Prezident republiky sa doteraz k môjmu podnetu nevyjadril.

http://blog.sme.sk/blog/19766/321357/nesuladprezident.pdf

f) Senát Najvyššieho súdu SR môj návrh požiadavku, aby pred rozhodovaním o mojom dovolaní, rozhodol Ústavní súd o súlade ustanovení o dovolaní s Ústavou SR, ignoroval.

http://blog.sme.sk/blog/19766/321357/nesuladns.pdf

g) Senát Ústavného súdu SR môj návrh, aby pred rozhodovaním o mojej sťažnosti, bola prejednaná otázka súladu § § 25 odsek 2 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, s Ústavou SR ignoroval.

http://blog.sme.sk/blog/19766/321357/nesuladus.pdf

Hľadal som  príčiny, prečo všetky  ústavné orgány, ktoré majú chrániť Ústavu SR, ju sami porušujú.

Zistil som, že príčina je v tom, že došlo k prepojeniu zákonodárnej, výkonnej a súdnej moci cez politické strany a vytvoril sa stranícky štát.

Toto sa každé štyri roky opakuje, pretože zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR do umožňuje a konzervuje.   

II.
Ústava je základným kameňom právneho štátu. Na znení Ústavy Slovenskej republiky sa dohodli občania Slovenskej republiky prostredníctvom svojich volených zástupcov.Ústavní činitelia v tomto vzťahu zastupujú štát, preto pri vykonávaní  funkcie verejného činiteľa, by mali dodržovať Ústavu SR bez výnimky.

V skutočnosti však pre ústavných činiteľov je naša Ústava iba toaletným papierom, ktorý sa po použití zahodí.

Ústavu použili ju iba vtedy, keď skladali  sľub ústavného činiteľa.Napríklad poslanci skladajú tento sľub:“Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

O tom, že ústavní činitelia už roky nedodržujú tento sľub a ústavu, svedčí dôkazy, ktoré sú uvedené na tomto odkaze:

http://blog.sme.sk/blog/19766/320759/porusovanieustavy.pdf

III.
Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR (ďalej len zákon o voľbách) nie je v súlade s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi.

1. Zákon o voľbách nie je v súlade s našou Ústavou pretože:

– nie je v súlade s jej článkom 29 odsek 4, podľa ktorého „Politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené od štátu“ Politické strany podávajú kandidátne listiny a preto neoprávnene zasahujú do kreácie štátnych volených orgánov zákonodárnej moci a cez stranícke poslanecké kluby sa podieľajú aj na voľbe výkonnej a súdnej moci. Takto dochádza k prepojeniu zákonodárnej, výkonnej a súdnej moci cez politické strany. Výsledkom je, že miesto demokracie máme stranícky štát.

– nie je v súlade s jej článkom 30 odsek 1, podľa ktorého „Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov… kandidátov na poslancov navrhujú politické strany a nie občania. Občania, ktorý nie sú členom politickej strany preto nemajú právo zúčastniť priamo na správe verejných vecí. Občania nemôžu si slobodne zvoliť svojho zástupcu, keď nesúhlasí s kandidátmi, ktorých navrhli politické strany. Preto si musí vybrať iba zlodeja, ktorý menej kradne.

– nie je v súlade s jej článkom 30 odsek 3, podľa ktorého „Volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním.“ Volebné právo nie je rovné, pretože občania, ktorí sú nestraníci nemôžu navrhovať kandidátov. Volebné právo nie je priame, pretože sa volia politické strany pomerným spôsobom a nie kandidáti do volebných krajov s jedným mandátom.

– nie je v súlade s článkom 73 odsek 2  podľa ktorého „Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.“ Občania nenavrhujú svojich poslancov. Poslancov navrhujú politické strany cez kandidátku politických strán.. Poslanec nezastupuje konkrétnych voličov. Za to, že ho na kandidátku navrhla politická stranu je nepriamo viazaný názorom strany, ktorú zastupuje.

– nie je v súlade s článkom 74 odsek 1  podľa ktorého „Poslanci sú volení vo všeobecných, rovných, priamych voľbách s tajným hlasovaním.“ Volebné právo nie je rovné, pretože občania, ktorí sú nestraníci nemôžu navrhovať kandidátov na poslancov. Volebné právo nie je priame, pretože sa volia politické strany pomerným spôsobom a nie kandidáti do volebných krajov s jedným mandátom.

 

2. Zákon o voľbách nie je v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, ktorá bola prijatá Valným zhromaždením OSN dňa 10.12.1948 
– nie je v súlade s jej článkom 20, podľa ktorého „„Nikto nesmie byť nútený, aby bol členom nejakého združenia“  a článkom 21, podľa ktorého „Každý má právo zúčastniť sa vlády svojej krajiny priamo alebo prostredníctvom slobodne volených zástupcov.“Kandidátov na poslancov navrhujú politické strany a nie občania. Občania, ktorý nie sú členom politickej strany preto nemajú právo zúčastniť priamo vlády svojej krajiny. Občania nemôžu si slobodne zvoliť svojho zástupcu, keď nesúhlasí s kandidátmi, ktorých navrhli politické strany. Preto si musí vybrať iba zlodeja, ktorý menej kradne.

IV.
Zhrnutie:

– Na Slovensku došlo k porušovaniu ľudských práv a slobôd

– Na porušovaní ľudských práv a slobôd sa podieľali ústavní činitelia, keď prijímali zákony a rozhodnutia, ktoré boli v rozpore s našou Ústavou a medzinárodnými dohovormi

– Protiústavné zákony a rozhodnutia mohli prijímať preto, lebo im to súdna moc dovolila.

– Súdna moc (súdy a prokuratúra) im to mohla dovoliť, lebo za rozhodovanie nie je možné ich stíhať ani po skončení svojej funkcie. Zvolení zástupcovia totiž  v našich zákonoch to tak upravili.

– Súdna moc realizovala okolo ústavných činiteľov, pri porušovaní ústavy, kruhovú obranu cez právne medzery v zákonoch. Tieto vytvorili a schválili novelizáciou zákonov zvolení zástupcovia.

 

Z uvedeného vyplýva, že došlo k prepojeniu zákonodárnej a súdnej moci cez politické strany a vznikol tak stranícky štát.- Znenie zákona č. 333/2004 Z. z.  o voľbách do Národnej rady SR umožnilo, aby stranícky štát nezanikol ani po nových voľbách. Umožnilo to ustanovenia o jednom volebnom obvode, o pomernom systéme a kandidátnej listine, podľa ktorého kandidátnu listinu môže podať iba politická strana.

V. 
Na základe uvedeného žiadam Verejnú ochrankyňu práv JUDr. Janu Dubovcovú, aby v rámci svojich oprávnení vo vzťahu k Ústavnému súdu Slovenskej republiky, podala Ústavnému súdu Slovenskej republiky, návrh na začatie konanie vo veci súladu právnych  predpisov a to súladu  zákon č. 333/2004 Z. z.. o voľbách do Národnej rady SR s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi.

Tento podnet podporili a ďalej podporujú občania Slovenskej republiky, ktorí sa prihlásili k petícií za zmenu volebného zákona. Sú uvedení na tejto internetovej adrese:

http://www.peticie.com/zmena_zakona_o_volbach

 

S úctou k ľudským právam a slobodám.

 

Od nežnej k mafiánskemu štátu

05.09.2019

Od „Nežnej revolúcie“ ubehlo takmer 30 rokov. To je dostatočné dlhý čas na zodpovedanie otázky, kde sa naša krajina od nežnej dostala. Menšina občanov, tí čo po nežnej profitovali a profitujú a tí čo o nežnej vedia iba z médií, nám tvrdia, že sme zvrchovanou, demokratickou a právnou krajinu. Nie všetci z tejto skupiny sú však presvedčený o tom, že sme [...]

Za slušné Slovensko

04.04.2018

Úkladné vražda mladého novinára a jeho priateľky otriasla Slovenskom. Zverejnené informácie z reportáži zavraždeného novinára odhalili pravú tvár nášho režimu, keď nepriamo v nich poukázal na náš skorumpovaný justičný systém a mafiánsku partokraciu. O našej veľkej korupcie svet vedel, pretože za rok 2016 Slovensko ohodnotil ako k druhú najskorumpovanejšiu krajine [...]

Prečo sme druhou najskorumpovanejšou krajinou celej Európy?

13.10.2017

Svetové ekonomické fórum zverejnilo svoj každoročný index korupcie, ako súčasť správy o globálnej konkurencieschopnosti. Podľa tohto indexu sme druhou najskorumpovanejšou krajinou celej Európe. Podrobnosti sú na tomto odkaze: http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/834706-porovnali-sme-mieru-korupcie-v-europe-slovensko-dosiahlo-katastrofalny-vysledok Hlavným zdrojom korupcie je [...]

Viktor Orbán

Kremeľ nadšený nebude. EÚ našla spôsob, ako obísť Orbána pri vyzbrojení Ukrajiny zo zmrazených ruských aktív

24.06.2024 08:48

Uvoľnených by tiež mohlo byť Kyjevu 50 miliárd dolárov ako pôžička.

vlk

Išla si zabehať. Vo Francúzsku vlky napadli ženu, jej stav je kritický

24.06.2024 07:54

Žena sa nachádzala v safari zóne, ktorá je vyhradená pre autá. Tam ju napadli tri vlky

neuróny - nervové bunky s výbežkami

Britský tínedžer je po operácii prvým epileptikom s neurostimulátorom v lebke

24.06.2024 07:39

Miera chlapcových záchvatov sa znížila o 80 percent. Lennox-Gastautovým syndrómom, ťažkou formou epilepsie, trpí Oran od troch rokov.

Taiwanský prezident Laj Čching-te

Čina hrozí trestom smrti. Taiwan: Demokracia nie je zločin, skutočným zlom je autokracia

24.06.2024 07:05

Čína nijako neskrýva svoje antipatie voči novozvolenému prezidentovi Laj Čhcing-teovi a označuje ho za "separatistu".

Štefan Štefanides

Prepáčte že píšem blogy. Stranícky štát - ZLODEJŠTÁT ma k tomu donútil.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 99
Celková čítanosť: 1144775x
Priemerná čítanosť článkov: 11563x

Autor blogu