Založ si blog

Otvorený list predsedovi najvyššieho súdu

Všetkých diskutérov, blogerov a na veci profesionálne zainteresovaných občanov som požiadal o pomoc cez túto pozvanku,
aby mi pomohli prelomiť kruhovú obranu organizovaného zločinu, ktorú realizuje justícia.
Z množstva pozvaných na pojednávanie prišiel bloger z podobným osudom. Kruhová obrana zločinu sa nepodarila prelomiť, o čom svedčí

tento list adresovaný predsedovi najvyššiemu súdu:

Vec: 1. Sťažnosť.
2. Námietka zaujatosti senátu Najvyššieho súdu SR.

1. V právnej veci navrhovateľa o zaplatenie 24.895,44 Eur s príslušenstvom o odvolaní, vedenom na Najvyššom súde SR v Bratislave v konaní 3 Obo 162/2010, v zmysle § 62 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch

podávam s ť a ž n o s ť na porušovanie zásad dôstojnosti súdneho konania sudcami.

Na pojednávaní konanom dňa 24.4.2012 v budove Najvyššieho súdu SR na ul. SNP 28 naplánovaného o 9,45 hod v pojednávacej miestnosti č.20 v uvedenej veci senát sa nesprával v zmysle zásad dôstojnosti súdneho konania sudcami .

Na pojednávaní senát nemal preštudovaný súdny spis a podľa vyjadrenia predsedu senátu spis došiel nekompletný. Na pojednávaní predseda senátu rozoberal výpovede svedkov, ktorý mali z môjho poškodenia majetkový prospech. Pritom tieto výpovede boli vyvrátené znaleckým posudkom súdneho znalca, ktorý bol v spise priložený ako dôkaz. Na pojednávaní predseda senátu nehodnotil moje odvolanie a ani sa ním nezaoberal. Nerozoberal ani otázku premlčania nároku.

Pri vynesení došiel k záveru, že odvolanie zamieta z dôvodu premlčania, no v záverečnej reči to nevedel zdôvodniť a odkázal nám, že budeme oboznámení až po vyhotovení rozsudku. Počas pojednávania bola jedná členka senátu duchom neprítomná a druhá ani len netušila, o čo v spore vlastne ide.

Myslím si, že vzhľadom na to, že celý senát nepoznal obsah spisu, ktorý prišiel zo súdu prvého stupňa nekompletný, senát v žiadnom prípade nemohol vyniesť riadny rozsudok.

Ak to urobil, svedčí to tiež o tom, že senát porušil zásadu dôstojného súdneho konania. Možný dôvod konania senátu, uvádzam v prílohe listu.

Vzhľadom na uvedené, žiadam Predsedu Najvyššieho súdu SR o zjednanie nápravy. Zároveň žiadam, aby som bol oboznámený s výsledkom prešetrenia mojej sťažnosti.

2. Súčasne podľa §§ 14 až 16 zákona č. 99/1963 OSP podávam námietku zaujatosti senátu Najvyššieho súdu SR v Bratislave. Podľa judikatúry Ústavného súdu SR súd musí byť nezaujatý a musí sa aj nezaujato správať počas prejednávania súdneho sporu. V uvedenom konaní nepostupoval a v zmysle uvedenej judikatúry. Zároveň to dokazuje, že senát nepostupoval v tomto konaní nezaujato.

Námietku zaujatosti uplatňujem v zmysle § 15a odsek 2 v lehote 15 dní od kedy som sa dozvedel o dôvode zaujatosti senátu. O dôvode som sa dozvedel na pojednávaní dňa 24.12.2012.

V zmysle § 138 O.S.P. žiadam Najvyšší súd SR v Bratislave o oslobodenie od zaplatenia súdneho poplatku za podanú námietku zaujatosti.

Príloha: List z 23.4.2012 Pojednávanie

Ing. Štefan Štefanides

Na vedomie: Minister spravodlivosti SR

List z 23.4.2012
Vec : Pojednávanie dňa 24.4.2012 o 9,45 hod 3 Obo/162/2010.

Ku konaniu číslo 3 Obo/162/2010 v právnej veci navrhovateľa… o zaplatenie 24.895,44 Eur s príslušenstvom o odvolaní chcem uviesť toto:

Tak ako je fakt, že dva a dva je štyri, tak je faktom, že žalované ma okradli. Okradli ma tak, ako im to manžel žalovanej, tiež bývalý poslanec, nadiktoval sám, alebo cez svoju manželku Kristínu Karlínovú. Ako predseda Valného zhromaždenia spoločnosti BIOPLANT – K, s.r.o., viedol tieto zhromaždenie.

Svojho zákonného práva sa od roku 1999 domáham cestou orgánov činných v trestnom konaní a v občianskom súdnom konaní.

Od roku 1999 do 2007 polícia prešetrovala moje oznámenia, ako i vznesené dve obvinenia. Nakoniec v poradí šiesty vyšetrovateľ trestné stíhanie zastavil, pretože vraj neboli naplnené všetky znaky trestného činu. Istá vyšetrovateľka dokonca zašla tak ďaleko, že pozmenila výpoveď svedkyne v môj neprospech, len aby zastavila trestné stíhanie. Prokuratúra pri dozorovaní postupu vyšetrovateľa, sa stotožnila aj s takým uznesením vyšetrovateľky, v ktorom boli uvedené nepravdivé informácie, ktoré zasiahli do mojej osobnej cti a dobrej povesti. To znamená, že miesto obnovenia môjho vlastníckeho práva po okradnutí, prokuratúra porušila ďalšie moje právo, keď porušila moje právo na osobnú česť a dobrú povesť. Doteraz toto moje právo prokuratúra neobnovila.

V občianskom súdnom konaní som sa obrátil na súd prvého stupňa, aby určil, že kúpno-predajná zmluva, ktorou som bol okradnutý, je voči mne neplatná. Návrh som doložil znaleckým posudkom. Pretože odporca predložil tiež znalecký posudok, ktorý mal iba dve strany a bol bez dôkazov, žiadal som súd, aby dal vypracovať kontrolný posudok. Súd po množstve zbytočných pojednávaní a tiež prerušení konania môj návrh zamietol, pritom kontrolný posudok nedal vyhotoviť.

Taktiež odvolací súd moje odvolanie zamietol, bez toho aby sa zaoberal obsahom odvolania.

Proti rozhodnutiu o odvolaní som podal dovolanie. Najvyšší súd SR moje dovolanie odmietol, keď využil právnu medzeru v Občianskom súdnom poriadku o dovolaní, podľa ktorého nie je možné sa dovolať proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak odvolací súd potvrdí rozsudok súdu prvého stupňa a v poučení nepripustí možnosť dovolania. V odôvodnení uviedol, že obsahovou stránkou dôvodu dovolania sa nezaoberal.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí dovolania som podal sťažnosť na Ústavný súd SR, pre porušenie môjho práva na spravodlivý súdny proces. Ústavný súd SR využil právnu medzeru v Zákone o ústavom súde. Podľa §25 ods. 2 Zákona o ústavnom súde druhej vety: Ústavný súd môže odmietnuť aj návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený.
V odôvodnení uviedol, že obsahovou stránkou sťažnosti sa nezaoberal.

Nakoniec som sa obrátil so sťažnosťou na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Tam mi taktiež sťažnosť vyhlásili za neprijateľnú. Nevedeli totiž, že slovenský Občiansky súdny poriadok je v nesúlade s Dohovorom o ochrane základných ľudských práv a slobôd.

Na základe týchto skúsenosti som pátral po príčinách uvedeného stavu. Po preštudovaní zmien v Občianskom súdnom poriadku, zákona o ústavnom súde a zákona o prokuratúre, som dospel k názoru, že bývalí poslanci schválením zmien v zákonoch, legislatívne vytvorili

kruhovú obranu organizovaného zločinu.

Táto kruhová obrana sa realizuje prieťahmi v konaniach, obštrukciami justície, cez právnu medzeru v ustanoveniach OSP o dovolaní, cez právnu medzeru v zákone o ústavnom súde a cez § 34 odsek 2 zákona o prokuratúre, podľa ktorého sa opakované podnety vybavujú len v prípade, že obsahujú nové skutočnosti. Cez tento paragraf boli ďalšie moje podnety, adresované Generálnej prokuratúre SR, zahrané do autu.

Aj v tomto konaní som podal žalobu ešte v roku 2002. Súd prvého stupňa si moju žaloba pohadzoval medzi sudcami ako horúci zemiak. Obštrukciou žalovanej v rade 1, keď si zrušila trvalé bydlisko a súd je nevedel doručiť pozvánku na pojednávanie, nakoniec súd až po ôsmich rokoch vydal rozsudok, v ktorom moju žalobu zamietol. Predtým zamietol vykonať dôkazy, ktoré som navrhol. Odvolací súd vytýčil pojednávanie až po 18 mesiacov od podania odvolania.

Z uvedeného vyplýva, že aj v tomto konaní sa realizuje kruhová obrana zločinu, tak jako sa realizovala v konaní o určení neplatného právneho úkonu, ktorým som bol okradnutý. Nakoniec som musel zaplatiť zlodejovi vysoké trovy konania a tak ma súdy donutili prispieť na kruhovú obranu jeho zločinu.

Ing. Štefan Štefanides

Od nežnej k mafiánskemu štátu

05.09.2019

Od „Nežnej revolúcie“ ubehlo takmer 30 rokov. To je dostatočné dlhý čas na zodpovedanie otázky, kde sa naša krajina od nežnej dostala. Menšina občanov, tí čo po nežnej profitovali a profitujú a tí čo o nežnej vedia iba z médií, nám tvrdia, že sme zvrchovanou, demokratickou a právnou krajinu. Nie všetci z tejto skupiny sú však presvedčený o tom, že sme [...]

Za slušné Slovensko

04.04.2018

Úkladné vražda mladého novinára a jeho priateľky otriasla Slovenskom. Zverejnené informácie z reportáži zavraždeného novinára odhalili pravú tvár nášho režimu, keď nepriamo v nich poukázal na náš skorumpovaný justičný systém a mafiánsku partokraciu. O našej veľkej korupcie svet vedel, pretože za rok 2016 Slovensko ohodnotil ako k druhú najskorumpovanejšiu krajine [...]

Prečo sme druhou najskorumpovanejšou krajinou celej Európy?

13.10.2017

Svetové ekonomické fórum zverejnilo svoj každoročný index korupcie, ako súčasť správy o globálnej konkurencieschopnosti. Podľa tohto indexu sme druhou najskorumpovanejšou krajinou celej Európe. Podrobnosti sú na tomto odkaze: http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/834706-porovnali-sme-mieru-korupcie-v-europe-slovensko-dosiahlo-katastrofalny-vysledok Hlavným zdrojom korupcie je [...]

telefón, ruky, mobil

V Česku zaznamenali sofistikovaný podvod, varujú pred falošnými exekúciami

15.08.2022 22:59

Podvodníci ľuďom posielajú SMS správy, kde ich informujú o vymyslenej exekúcii.

Robert Fico

Fico: Zrušenie práva veta je pre Smer neprekročiteľná červená čiara

15.08.2022 20:08

Fico tvrdí, že právo veta členských krajín EÚ má obrovský význam v praktickom živote.

Ukrajina Rusko vojna Charkov uarus

Ukrajina s protiútokom vyčkáva, Rusi sa obracajú na Severnú Kóreu. Smeruje svet do veľkej vojny?

15.08.2022 19:48

Ako sa vyvíja vojna na Ukrajine a ako veľmi vážne máme brať zbližovanie sa Ruska so Severnou Kóreou? V podcaste denníka Pravda odpovedá generál Pavel Macko.

Kajetán Kičura

Kičura zlaté tehličky mal. Podľa polície boli aj v sejfe, len v bankovom

15.08.2022 18:45

Robert Fico uviedol, že Kičurove zlaté tehly v sejfe sú blud, a Kičura nemá ani sejf. Polícia na to reagovala, že tehličky existujú a v sejfe ich mal - v bankovom.

Štefan Štefanides

Prepáčte že píšem blogy. Stranícky štát - ZLODEJŠTÁT ma k tomu donútil.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 99
Celková čítanosť: 1107494x
Priemerná čítanosť článkov: 11187x

Autor blogu